หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
โดย : admin
อ่าน : 1458
อังคาร ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (ส่วนแยก) ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
-------------------------------------------------
                ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (ส่วนแยก) ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
               งานปรับปรุงระบบประปา วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จำนวน ๑ ระบบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศักดิ์สิทธิ์ธนวัฒน์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท     (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด