ชื่อ - นามสกุล :พระพุทธิญาณมุนี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :