ชื่อ - นามสกุล :ผศ.(พิเศษ) นเรศร์ บุญเลิศ
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
หน้าที่ในกลุ่ม :