ชื่อ - นามสกุล :นายศุภกร ณ พิกุล
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้าที่ในกลุ่ม :