ชื่อ - นามสกุล :นายพัสกร อุ่นกาศ
ตำแหน่ง :รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :