ชื่อ - นามสกุล :นายพัสกร อุ่นกาศ
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :