ชื่อ - นามสกุล :นายดำเนิน ปัญญาผ่องใส
ตำแหน่ง :รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
หน้าที่หลัก :สำนักวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
หน้าที่ในกลุ่ม :