ชื่อ - นามสกุล :พระครูสุธีสุตสุนทร,ดร.
ตำแหน่ง :รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก :สำนักงานวิชาการ
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0894296255
Email :pongpara2003@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้าที่ในกลุ่ม :