ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัทราวรรณ กวาวสาม
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาภาษาต่างประเทศ
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :
Telephone :0871799514
Email :annsod_15@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้าที่ในกลุ่ม :