ชื่อ - นามสกุล :นายอารุณ สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :
Telephone :0819939900
Email :mcu.aroonsitthiwong@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพุทธศาสนา
หน้าที่ในกลุ่ม :