ชื่อ - นามสกุล :ดร.เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0946215511
Email :Pathomkundsai@hotmail.co.th
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :