ชื่อ - นามสกุล :พระครูกิติพัฒนานุยุต
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนา
ที่อยู่ :
Telephone :0888062558
Email :mcu.kittipattananuyut@gmail.co
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
หน้าที่ในกลุ่ม :