ชื่อ - นามสกุล :พระครูกิติพัฒนานุยุต,ผศ.ดร.
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :
Telephone :0888062558
Email :mcu.kittipattananuyut@gmail.co
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
หน้าที่ในกลุ่ม :