ชื่อ - นามสกุล :พระครูศรีรัตนากร,ดร.
ตำแหน่ง :รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายฝ่ายบริหาร
หน้าที่หลัก :สำนักงานวิทยาลัย
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0898513530
Email :mcu.srirattanakorn@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพุทธศาสนา
หน้าที่ในกลุ่ม :