ชื่อ - นามสกุล :พระครูศรีรัตนากร,ผศ.ดร.
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก :สำนักงานวิชาการ
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0898513530
Email :mcu.srirattanakorn@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพุทธศาสนา
หน้าที่ในกลุ่ม :