ชื่อ - นามสกุล :พระครูวิมลศิลปกิจ, ผศ.
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
หน้าที่หลัก :งานวิจัย
ที่อยู่ :
Telephone :0819613345
Email :wcp2553@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
หน้าที่ในกลุ่ม :