ชื่อ - นามสกุล :พระบุญรอด ปคุณธมฺโม.
ตำแหน่ง :ประธานหลักสูตรสาขาพุทธศิลปกรรม
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :
Telephone :0854637272
Email :beomanone@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพุทธศาสนา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม :