ชื่อ - นามสกุล :ดร.ฤทธิชัย แกนนาค
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
หน้าที่หลัก :งานวิจัย
ที่อยู่ :
Telephone :0835737683
Email :kamnak2507@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
หน้าที่ในกลุ่ม :