ชื่อ - นามสกุล :ผศ,ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :
Telephone :0835737683
Email :kamnak2507@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
หน้าที่ในกลุ่ม :