ชื่อ - นามสกุล :พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญโญ (สันยศติทัศน์),ผศ.
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0871922737
Email :mcu.mahapadoungsak@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :