ชื่อ - นามสกุล :พระมหาผดุงศักดิ์ เสสปุญโญ
ตำแหน่ง :ประธานหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0871922737
Email :mcu.mahapadoungsak@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :