ชื่อ - นามสกุล :นายขจรเดช หนิ้วหยิน
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :
Telephone :0919649163
Email :kajondet002@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม :