ชื่อ - นามสกุล :นายวาทิตย์ เสมบุตร
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาพุทธศิลป
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0866575113
Email :3founder@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม :