ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกาญจนา ชลศิริ
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม :