ชื่อ - นามสกุล :นายมานิตย์ กันทะสัก
ตำแหน่ง :ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0860962380
Email :mcu.manitkantasak@mail.com
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม :