ชื่อ - นามสกุล :พระครูธีรศาสน์ไพศาล
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0899542431
Email :mcu.teerasatpaisan@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพุทธศาสนา
หน้าที่ในกลุ่ม :