ชื่อ - นามสกุล :พระอักขราภิศุทธิ์ สิริวฑฺฒโน,ดร.
ตำแหน่ง :ประธานหลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนา
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0844812763
Email :mcu.mahathanit@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาพุทธศาสนา
หน้าที่ในกลุ่ม :