ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ เขื่อนขันต์
ตำแหน่ง :อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หน้าที่หลัก :สำนักงานวิชาการ
ที่อยู่ :เชียงราย
Telephone :0918524215
Email :hello.gossip.joe@gmail.com