ชื่อ - นามสกุล :พระรัตนมุนี,ผศ.ดร.
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :อาจารย์ประจำ
ที่อยู่ :ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเดิม) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
Telephone :0898517282
Email :phrarattanamunee@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
หน้าที่ในกลุ่ม :