การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ relojes imitacion กำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย มุ่งสร้างมาตรฐานการทำงานด้วยความรู้ และยกย่องบุคลาการผู้ทรงภูมิความรู้ด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามลิงค์ดาวโหลดด้านล่าง

คู่มือการจัดการความรู้ 2560