แบบบริหารงานบุคคล

บค.๐๑ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

บค.๐๒ ใบสมัครสอบคัดเลือกพระภิกษุสามเณรเพื่อบรรจุ

บค.๐๓ ใบรายงานตัวเข้าเป็นบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ อาจารย์

บค.๐๔ ใบรายงานตัวเป็นบุคลากรตำแหน่งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

บค.๐๕ แบบกรอกประวัติบุคลากร ภิกษุ

บค.๐๖ แบบกรอกประวัติบุคลากร ฆราวาส

บค.๐๗ แบบกรอกประวัติบุคลากร นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

บค.๐๘ แบบกรอกประวัติบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว

บค.๐๙ แบบกรอกประวัติบุคลากร ที่ปรึกษา

บค.๑๐ แบบกรอกประวัติบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ

บค.๑๑ แบบใบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

บค.๑๒ บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร

บค.๑๓ ใบลาอาพาธ ป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

บค.๑๔ ใบลาพักผ่อนประจำปี

บค.๑๕ ใบลาอุปสมบท

บค.๑๖ ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

บค.๑๗ ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย

บค.๑๘ ใบลาไปปฏิบัตงานในองค์การระหว่างประเทศ

บค.๑๙ แบบใบลาออกจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

บค.๒๐ ใบรายงานการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

บค.๒๑ ใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่างประเทศ

บค.๒๒ ใบลาไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ

บค.๒๓ ใบลาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจต่อในต่างประเทศ

บค.๒๔ ใบลาติดตามคู่สมรส

บค.๒๕ ใบขอยกเลิกวันลา

บค.๒๖ สัญญาของบุคลากรที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานปฏิบัติการวิจัย

บค.๒๗ สัญญาคำประกันประเภทบุคคลคำประกัน

บค.๒๘ สัญญาคำประกันประเภทหลักทรัพย์คำประกัน

บค.๒๙ สัญญาต่ออายุผู้เกษียณอายุการทำงาน

บค.๓๐ แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่

บค.๓๑ แบบขอกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๕

บค.๓๒ แบบขอกลับเข้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๖

บค.๓๓ สัญญารับทุนโครงการพัฒนาบุคลากร

บค.๓๔ สัญญาคำประกันผู้รับทุนโครงการพัฒนาบุคลากร

บค.๓๕ แบบขออนุมัติลาไปสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ

บค.๓๖ แบบขอเงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลของบุคลากร

บค.๓๗ แบบประมวลผลงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ

บค.๓๘ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ

บค.๓๙ แบบประมวลผลงานบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

บค.๔๐ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

บค.๔๑ แบบประมวลผลงานผู้บริหาร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร

บค.๔๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร ตำแหน่งปฏิบัติวิชาชีพและบริหารทั่วไป

บค.๔๓ แบบประมวลผลงานผู้บริหาร ตำแหน่งวิชาการ

บค.๔๔ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร ตำแหน่งวิชาการ

บค.๔๕ แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร

บค.๔๖ แบบขออนุมัติลาศึกษาต่อ

บค.๔๗ แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อ

บค.๔๘ แบบขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษา

บค.๔๙ แบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป/วิชาการ(ลูกจ้างชัวคราว)

บค.๕๐ แบบสัญญาจ้าง ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปวิชาการ ลูกจ้าง

ค.๕๑ แบบการประเมินผลบัณฑิตทดลองปฏิบัติงาน

บค.๕๒ แบบหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

บค.๕๓ แบบขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร

บค.๕๔ แบบรายงานผลการลาศึกษา

บค.๕๕ แบบสัญญาจ้างบุคลากรประจำ

บค.๕๖ แบบสัญญาค้ำประกันผู้รับจ้างตำแหน่งวิชาการและปฏิบัติการวิชาชีพฯ

บค.๕๗ แบบขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ลูกจ้างชั่วคราว)

บค.๕๘ แบบคำร้องทั่วไป กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร

บค.๕๙ แบบคำร้องแทนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร

บค.๖๐ แบบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร