ติดต่อ

สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเดิม) ถนนฤทธิประศาสน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 053-715876