แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง

01_กระบวนงานขออนุมัติจ้างลูกจ้าง

ประกาศ-มจร-หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้าง59

02_แบบวิเคราะห์ภาระงานประกอบการขอจ้างลูกจ้าง

03_ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างลูกจ้าง-ปี61

04_ตัวอย่าง-บันทึกข้อความ-สัญญาจ้างลูกจ้าง

05_แบบหนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างลูกจ้าง

06_CheckListรายการเอกสารประกอบการจ้างลูกจ้าง ส่วนกลาง วข วส.ฯลฯ

07_บค.๓๘ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิชาการ

08_บค.๔๐ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ปฏิบัติการ

09_บค.49 สัญญาจ้างลูกจ้าง

10_บค.29 สัญญาต่ออายุผู้เกษียณอายุการทำงาน

6100.13-แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย-กรอบอัตรากำลัง_001

ประกาศ-มจร-มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ2560

สัญญาจ้างผู้เกษียณ11_

บค.๕๖ สัญญาค้ำประกัน สายวิชาการ สายปฏิบัติการ

กำหนดตำแหน่งบุคลากร พ.ศ.2555

หนังสือมอบอำนาจ

หลักเกณฑ์การทำสัญญาค้ำประกันบุคลากรและลูกจ้าง