ประวัติ

          สำนักงานวิทยาลัย เป็นส่วนงานในสังกัดของ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานคลังและทรัพย์สิน replica relojes โดยมีกลุ่มงานภายในสำนักงานวิทยาลัย จำนวน 3 กลุ่มงาน ดังนี้

        1. กลุ่มงานบริหาร มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานบุคคล งานสวัสดิการ และงานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการผู้บริหาร งานพิธีการงานประชุม งานนิติการ งานกองทุนพัฒนาวิทยาลัย ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

         2. กลุ่มงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ มีหน้าที่ปฏิบัติงานรับเงิน จัดเก็บรักษาเงินตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ดำเนินการฝาก-ถอน และโอนเงินฝากธนาคารทุกประเภทของสถาบัน และจัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ตามระบบบัญชี รวมทั้งจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ

          3. กลุ่มงานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ ปฏิบัติงานนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย งานงบประมาณ งานวิจัยสถาบัน งานสารสนเทศ งานติดตามประเมินผลงานประจำปี