โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต(คฤหัสถ์)

43

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต(คฤหัสถ์) ณ พุทธมณฑล สมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560