วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 4.0

49

 วันที่ 19 มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมในหัวข้อ “วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 4.0” โดย พระมหาสาทิต สาธิโต ผอ.กองกลาง และทีมงาน ถ่ายทอดความรู้