25 C
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
วันศุกร์, มีนาคม 23, 2018

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมสัมมนา

วีดีโอ

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พุทธศาสตรบัณฑิตกับประเทศไทย ๔.๐

การจัดการความรู้ (Knowledge management)