ประวัติ

        ห้องสมุดวิทยาลัยเชียงราย  เดิมมีชื่อว่า ห้องสมุดห้องเรียนวัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  ตั้งอยู่บนชั้น ๑ อาคารศาลากลางหลังเก่าดอยจำปี จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และงานวิจัย ได้เปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔การดำเนินงานทางห้องสมุด ได้ยึดตามหลักงานภาระงานหลักของสำนักหอสมุดกลาง และแบ่งงานออกเป็น  ๒ ส่วน คือ

  • งานเทคนิคและงานทรัพยากรสารสนเทศ
  • งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ