หมวดหมู่หนังสือ

หมวด  000  เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป 

หมวด    100 ปรัชญา

หมวด     200 ศาสนา (Religion)

หมวด    300 สังคมศาสตร์

หมวด   400 ภาษาศาสตร์ (Language)

หมวด  500 วิทยาศาสตร์ (Science)

หมวด  600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี(Technology)

หมวด  700 ศิลปกรรมและการบันเทิง(Arts and Recreation)

หมวด  800 วรรณคดี (Literature)

หมวด 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์(History and Geograohy)

 กลุ่มหมวดพิเศษ

 อ  =  หนังสืออ้างอิง

R  =  หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ

น  = นวนิยาย

รส = เรื่องสั้น

มจร  = หนังสือเรียนของมหาจุฬาฯ และหนังสือที่จัดพิมพ์โดยมหาจุฬาฯ