โครงสร้างงานห้องสมุด

โครงสร้างงานในฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคนิคและทรัพยากรสารสนเทศ                         งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

– งานแผนพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด                                 –  งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

– งานด้านงบประมาณ                                                        –  งานบริการ

– งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด                                    –  งานบันทึกข้อมูล/เตรียมความพร้อม ของเล่ม

–  งานจัดหาทรัพยากร                                                      –  งานวารสาร/จุลสาร/หนังสือพิเศษ

–  งานประชาสัมพันธ์                                                       –  งานวารสาร/จุลสาร/หนังสือพิเศษ

–  อื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง                                        –   งานโสตทันศศึกษา

–  งานหนังสือพิเศษ/หนังสือท้องถิ่น

–  อื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชาสั่ง

จากโครงสร้างงานในฝ่ายห้องสมุดของทางสำนักหอสมุดกลางที่ประกาศใช้ พร้อมทั้งมีการกำหนดภาระงาน และขอบข่ายการปฏิบัติเอาไว้ในรายงานของสำนักหอสมุดกลาง    ฉะนั้นทางห้องสมุดวิทยาลัยเชียงราย  จึงได้นำมาจัดเป็นแนวทางในการดำเนินการและปฏิบัติ  โดยแบ่งออกเป็นงาน  ดังนี้

๑.  งานเทคนิคและทรัพยากรสารสนเทศ  แบ่งงานออกเป็น  6  งานคือ

๑.๑  งานแผนพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด

–  จัดทำแผนและโครงการ

–  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ

–  รายงานข้อมูลและสถิติทางการศึกษาของห้องสมุด

๑.๒   งานด้านงบประมาณ

–  วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

–  จัดทำเอกสารประมาณการรายรับ/รายจ่าย

–  พิจารณาการเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ์ห้องสมุด

–  รายงานการจัดหาครุภัณฑ์

– รายงานการสำรวจวัสดุ/ครุภัณฑ์

 ๑.๓  งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด

–  วิเคราะห์เลขหมู่และลงทะเบียนหนังสือภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

–  วิเคราะห์เลขหมู่และลงทะเบียนงานวิจัย, วิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์

–  ลงทะเบียน  CD ROM

–  ลงทะเบียน ม้วนเทป

–  ตรวจ/แก้ไข รายการในฐานข้อมูลโปรแกรม  สำเร็จรูปจากระบบ ELIB มาเป็น VTLS ตามระบบของ MARC

–  เก็บสถิติข้อมูลต่าง ๆ

 ๑.๔  งานจัดหาทรัพยากร

–  คัดเลือกหนังสือ / สื่อโสตทัศน์

–  จัดหา  ขอรับบริจาค และแลกเปลี่ยน

–  ตรวจรับหนังสือและใบสำคัญต่าง ๆ

–  ติดต่อ/ทวงถามหนังสือ

–  เข้าเล่ม / ซ่อมหนังสือ

 ๑.๕   งานประชาสัมพันธ์

–  จัดทำรายงานประจำปี

–  จัดทำและเผยแพร่ข่าวสารของห้องสมุด  (แผ่นพับ)

–  เผยแพร่ข่าวสารของส่วนงาน/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (วารสาร/นิตยสาร)

–  ติดต่อเรื่องการใช้บริการห้องสมุดและติดต่อราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับงาน

๑.๖  งานธุรการ

 –  ลงทะเบียนรับสิ่งพิมพ์ทั้งจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก

–  ร่างและตอบรับเพื่อขอบคุณที่บริจาค

–  เสนอแฟ้มให้ผู้มีอำนาจลงนาม

 ๑.๗  อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

    ๒.  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศห้องสมุด

           ๒.๑  งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

                    –  ประสานงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

                   –  ศึกษาวิเคราะห์โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

                   –  ดูแลบริการและให้คำแนะนำการใช้  Intermet  ที่มีอยู่ในฝ่าย

                   –  จัดทำ / ดูแล / พัฒนา Homepage  ส่วนวิทยาเขต

                   –  งานเทคโนโลยีสานสนเทศห้องสมุดอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

          ๒.๒   งานบริการ

                     –  บริการให้ยืมและรับคืนหนังสือ

                   –  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

                   –  บริการสืบค้นจากฐานข้อมูลสำเร็จรูป  CD-ROM

                   –  บริการนำชมห้องสมุด

                   –  บริการงานวิจัย,วิทยานิพนธ์,ปริญญานิพนธ์

                   –  บริการ  Diskette และ CD – ROM ที่มากับหนังสือ

                     –  จัดแสดงหนังสือใหม่ / หนังสือน่าสนใจ

                   –  สำรวจหนังสือประจำปี

          ๒.๓   งานบันทึกข้อมูล/เตรียมความพร้อมตัวเล่ม

                    –  พิมพ์สันหนังสือแต่ละเล่ม

                   –  พิมพ์ตัวเลขรหัส (Barcode)  เพื่อติดหนังสือใหม่และเก่าทุกเล่ม

                   –  เก็บสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ๒.๔   งานวารสาร/จุลสาร

                     –  ลงทะเบียนข้อมูลในสมุดทะเบียน

                   –  ประทับตราห้องสมุด   

                   –  จัดวางให้บริการ

                   –  เก็บสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ๒.๕   งานโสตทันศศึกษา

                   –  บริการมุมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางโสตทัศนศึกษาคือ

                             ๑) เทปบันทึกเสียง

๒) CD  Mutimedia

–  ฐานข้อมูลทางโสตทัศนศึกษาเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

–  บริการโทรทัศน์ (TV) เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านสาระความรู้และความบันเทิง

–  เผยแพร่ข่าวสารงานโสตทัศนศึกษา

–  ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา

๒.๖   งานหนังสือพิเศษ

–  จัดหา/รวบรวมหนังสือเอกสารต่าง ๆ ของท้องถิ่นและหนังสือที่ระลึก

–  ลงทะเบียนหนังสือรับเอกสาร