ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาเปนรตนะของคนทั้งหลาย

ปณิธาน

“มุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านพระพุทธศาสนา ศาสนวิทยา ปรัชญา และสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

และสร้างภูมิปัญญาให้แก่สังคม”

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลาง

สารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา ศาสนาวิทยา ปรัชญา  ชั้นนำด้วยการบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง

แม่นยำ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง ไร้ขอบเขต

พร้อมบุคลการที่มีความรู้ความสามารถมีจิตวิญญาณในการให้บริการ”

พันธกิจ

“หอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการสนับสนุน

การเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต วิจัย และพัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา

และบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย”