จำนวนหนังสือประจำปี 2559

หมวด รายการหนังสือ จำนวนหนังสือ เพิ่ม รวม
๐๐๐ เบ็ตเตล็ด,ความรู้ทั่วไป 510 14 524
๑๐๐ ปรัชญาและจิตวิทยา 893 19 912
๒๐๐ ศาสนา 2,849 284 3,133
๓๐๐ สังคมศาสตร์ 1,073 188 1,261
๔๐๐ ภาษาศาสตร์ 271 75 346
๕๐๐ วิทยาศาสตร์ 46 2 48
๖๐๐ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 193 44 237
๗๐๐ ศิลปะและนันทนาการ 41 112 153
๘๐๐ วรรณคดี, วรรณกรรม 194 20 214
๙๐๐ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 560 107 667
หนังสืออ้างอิง 252 137 389
นวนิยาย 96 14 110
หนังสือ มจร 285 85 370
รวม 7,263 1,101 8,364

 

หมายเหตุ    *  ซื้อหนังสือใหม่ เพิ่ม  867  เล่ม

                    *  หนังสือบริจาค  234  เล่ม

                   *  หนังสือที่รอเข้าระบบ VTLS  จำนวน  18,258  เล่ม

จำแนกตามหนังสือพระไตรปิฎก

๑. พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ                                         9/406   ชุด/เล่ม

๒. พระไตรปิฎก ฉบับหลวง                                               1/45    ชุด/เล่ม

๓. พระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย          1/91    ชุด/เล่ม

๔. พระไตรปิฎก ฉบับสังคายนา                                                  1        ชุด

๕. พระไตรปิฎก ฉบับบาลีอรรถกถา                                          4        ชุด

๖. พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน                                               20      เล่ม

๗. พระไตรปิฎก ฉบับภาษาพม่า                                              2        ชุด

๘. พระไตรปิฎก ฉบับอังกฤษ                                                  1        ชุด

9. พระไตรปิฏกฉบับอัขระบาลี อักษรล้านนา                         3        ชุด

 

จำนวนวารสาร 

–       วารสารบริจาค                          15    ชื่อเรื่อง

–      จำนวนวารสารที่สั่งซื้อ              10    ชื่อเรื่อง

จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ     13    เครื่อง