ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  

ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย

เบอร์โทร 053715-876

เว็บไซต์  http://crb.mcu.ac.th/lib/?p=1