งานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มจร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560

0
96572

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ได้เข้าร่วม สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มจร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม  2560 

ประเด็นต่อไปนี้เพื่อนำมาพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  1. ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “ ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  บรรยายโดยพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  2. ฟังบรรยาย เรื่อง “การปรับตัวของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด Library 4.0”   โดย ดร.นฤมล  รื่นไวย์     ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  3. ฟังบรรยาย เรื่อง บุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ โดย อาจารย์ทรงศักดิ์  พุ่มสวัสดิ์
  4. ศึกษาดูงาน ณ  ห้องสมุดมารวย
  5. แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การดำเนินงานห้องสมุด ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข  ของห้องสมุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here