สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มจร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลรางวัลกิจกรรมรักการอ่าน

ประกศผลรางวัลแต่กลอนวันแม่และเรียงความวัน  กิจกรรมเรียงความวันแม่           รางวัลชนะเลิศ                     พระภานุวัฒน์      ปุญญฺสมฺภโว           รางวัลชนะรองชนะเลิศที่ 1      พระณัฐฤทธิ์    แก้วมาลัย           รางวัลชนะรองชนะเลิศที่ 2       สามเณรอภิมุข  ชิดชอบ           รางวัลชมเชย                      นายมานิตย์ ...
video

เมื่อพี่โน้ส อุดม พูดถึง Thailand 4.0

เกี่ยวกับห้องสมุดและเทคโนโลยี 4.0 แบบ ขำๆ

งานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มจร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ได้เข้าร่วม สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มจร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม  2560  ประเด็นต่อไปนี้เพื่อนำมาพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “ ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  บรรยายโดยพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ฟังบรรยาย เรื่อง “การปรับตัวของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด Library 4.0”   โดย ดร.นฤมล  รื่นไวย์  ...

ประกาศรายชื่อตอบคำถามกิจกรรมรักการอ่าน

   ผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน วันสุนทรภู่   สามเณรณัฐฤทธิ์ แก้วมาลัย        ชั้นปีที่   2           คณะ รัฐประศาสนศาสตร์          (9.5 คะแนน) สามเณรฉันทพัฒน์  ปูนันท์        ชั้นปีที่   2           คณะสังคมศาสตร์                  ...

เชิญร่วมกิจกรรมรักการอ่าน

เชิญนิสิตร่วมกิจกรรม ส่งเสริมรักการอ่าน      โดยมีกิจกรรมดั้งนี้ นิสิตทุกรูป/คน เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม  วันสุนทรภู่         (หมดเขตวันที่ 1 กรกฏาคม  2560) รับคำถามได้ที่ห้องสมุด กิจกรรมประกวดคำขวัญประจำห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย        (หมดเขตวันที่   25  กรกฏาคม 2560) กิจกรรมประกวดคำขวัญวันแม่ (หมดเขตวันที่...

วีดีโอ

เมื่อพี่โน้ส อุดม พูดถึง Thailand 4.0

วีดีโอ

 

 

 

วีดีโอ

สรุปการแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็นโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย