อบรมการใช้ห้องสมุดประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์/และกิจกรรม

เรื่อง “การให้บริการที่เป็นเลิศ เหนือความคาดหวัง”

การบรรยาย  เรื่อง "การให้บริการที่เป็นเลิศ เหนือความคาดหวัง" วิทยากร อ.ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก Key Solotions Training Co.,Ltd. https://www.facebook.com/itmcu/videos/1758306447539439/

เรื่อง “Internet of things (Iot) : แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีกับงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย” วิทยากร นายภาณุภณ พสุชัยสกุลอาจารย์พิเศษประจำสาขาสารสนเทศศาสตร์

ทยากร นายภาณุภณ พสุชัยสกุลอาจารย์พิเศษประจำสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, บรรณาธิการนิตยสารโอเพนเซอร์สทเดย์ https://www.facebook.com/itmcu/videos/1758168234219927/

งานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มจร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ได้เข้าร่วม สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มจร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม  2560  ประเด็นต่อไปนี้เพื่อนำมาพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “ ทิศทางการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  บรรยายโดยพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ฟังบรรยาย เรื่อง “การปรับตัวของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด Library 4.0”   โดย ดร.นฤมล  รื่นไวย์  ...
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มจร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถนายน 2561

เรื่อง “การให้บริการที่เป็นเลิศ เหนือความคาดหวัง” วิทยากร อ.ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์

เรื่อง “Internet of things (Iot) : แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีกับงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย” วิทยากร นายภาณุภณ พสุชัยสกุล