ข่าวประชาสัมพันธ์/และกิจกรรม

เรื่อง “การให้บริการที่เป็นเลิศ เหนือความคาดหวัง”

การบรรยาย  เรื่อง "การให้บริการที่เป็นเลิศ เหนือความคาดหวัง" วิทยากร อ.ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก Key Solotions Training Co.,Ltd. https://www.facebook.com/itmcu/videos/1758306447539439/

เรื่อง “Internet of things (Iot) : แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีกับงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย” วิทยากร นายภาณุภณ พสุชัยสกุลอาจารย์พิเศษประจำสาขาสารสนเทศศาสตร์

ทยากร นายภาณุภณ พสุชัยสกุลอาจารย์พิเศษประจำสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, บรรณาธิการนิตยสารโอเพนเซอร์สทเดย์ https://www.facebook.com/itmcu/videos/1758168234219927/

คิวอาร์โค๊ด

สมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์

——————————————-

กลุ่มไลน์ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มจร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถนายน 2561

เรื่อง “การให้บริการที่เป็นเลิศ เหนือความคาดหวัง” วิทยากร อ.ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์

เรื่อง “Internet of things (Iot) : แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีกับงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย” วิทยากร นายภาณุภณ พสุชัยสกุล