พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

สำนักงานพระสอนศีลธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนการให้บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีภาระงานหลัก 4 ด้าน ดังนี้

1) พัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

2) วิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ และติดตามประเมินผล

3) บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสังคมตามแนววิถีพุทธ

4) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ