ติดต่อเรา

ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ถนนฤทธิประศาสนส์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร 053-717055 โทรสาร 053-715876