ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน
งานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเหนือ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. ณ วิทยาเขตแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภาคเช้าพระราชเขมากร ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ เป็นประธานพร้อมมอบโอวาท / และได้รับการสนับสนุนวิทยากร สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๕ ในการให้ข้อมูลในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา