ผู้บริหารโครงการ

พระศรีธรรมภาณี

ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม

โทร 08-1925-1491

krupra@gmail.com

พระรัตนมุนี 

 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

โทร.  08-9851-7282

 mcu_cr@hotmail.com