หน้าแรก

เปิดรับสมัครเป็นนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนีบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

 ระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษา (คลิก)

 ใบสมัคร  (คลิก)

กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561