ติดต่อเรา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย อนุพงศ์ ยอดยา โทร. ๐๘๔-๑๗๗๖๕๓๒