วันเสาร์, พฤศจิกายน 17, 2018

กลุ่มงานการเงินบัญชีและพัสดุ

สำนักงานวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ถ.ฤทธิ์ประศาสน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย 57000 โทร 053715876

เว็ปไซต์ : http://crb.mcu.ac.th/finance