วันจันทร์, พฤศจิกายน 18, 2019

รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ปีการศึกษา2559

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร

กิจกรรมวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร