วันจันทร์, กันยายน 16, 2019

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปสศ.2560

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน(ชำระค่าเทอม)

1ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน61คลิก!  

ขั้นตอนการผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน

1ขั้นตอนการลงขอผ่อนผันคลิก!

คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่1/2562

ทบ.13-คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม (1)