วันเสาร์, พฤษภาคม 30, 2020

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน(ชำระค่าเทอม)

1ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน61คลิก!  

คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่1/2562

ทบ.13-คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม (1)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา1/2561

ค่าเทอม1-2561วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปสศ.2560

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่1/2560

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี1-2560