วันจันทร์, พฤศจิกายน 18, 2019

รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ปีการศึกษา2559

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ปีการศึกษา 2559

โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ 2560 ครั้งที่ 2

โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ 2560 ครั้งที่ 2